PTGMF - Plans tècnics de gestió i millora forestal
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

El document.
El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és un documents que, partint d’un treball de camp de recollida de dades i posterior tractament estadístic, analitza les característiques de la massa forestal de cada indret de la propietat i, tenint en compte la conjuntura i perspectives de mercat i els interessos puntuals del propietari, planifica, regula i pressuposta, en el seu temps de vigència (de 10 a 30 anys), les actuacions a portar a terme de cara a gestionar la finca de manera òptima. El PTGMF consta de tres parts: memòria, fitxes descriptives d’unitats d’actuació i plànols, que es descriuen seguidament.

- La memòria conté les dades administratives de la finca, superfícies, qualificacions especials, afectacions, incendis forestals, objectius preferents, activitat cinegètica i ramaderia extensiva, models de gestió i infraestructures (camins, rompudes, transformacions a pastura, línies de defensa i punts d'aigua), programa d'actuacions forestals, infraestructures i canvis d'ús del sòl. Finalment inclou un codi de bones pràctiques.

- Les fitxes descriptives són petits documents que fan referència, cada un d'ells, només a una parcel·la, de manera que en cada una d'aquestes fitxes es té la informació necessària per gestionar bé aquella parcel·la a la qual la fitxa fa referència. Engloba les seves característiques dades generals, estructura de la massa, formació arbòria i arbustiva, dades dasomètriques, objectius, model de gestió, itinerari silvícola, planificació d'actuacions i quantificació de productes i serveis.

Per elaborar la memòria i les fitxes descriptives s'utilitza el model normalitzat del Centre de la Propietat Forestal.


- El plànol, topogràfic a escala 1:5000, reflecteix el resultat de l’inventari forestal i l’estudi posterior i conté la distribució de vegetació, la parcel·lació i la representació gràfica de les infraestructures. També s’hi adjunta el plànol cadastral. Cal tenir molt present que nosaltres fem els plànols mitjançant seguiment de termenals amb GPS, amb introducció de la posició de totes les fites al plànol de gestió i reportatge fotogràfic, de manera que els amidaments són molt acurats, l’acabat de gran qualitat i les modificacions de fàcil introduir. Per elaborar la cartografia s’utilitza el programa normalitzat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que és el MIRAMON.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com