Esquemes unifilars
Projectes agroindustrials
Murs de contenció
Esquemes unifilars
 
 
 
 
 
 

Realitzem memòries i projectes elèctrics de les instal·lacions agro-industrials de nova implantació o bé aquelles que es modifiquen i s'han d'acollir a les exigències del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) per a la seva legalització. En aquest sentit es fa la previsió de potència, es determinen les característiques dels conductors elèctrics, les canalitzacions, els sistemes de protecció i la posta a terra que es representen en el corresponent esquema unifilar.

 


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com