Murs de contenció
Projectes agroindustrials
Murs de contenció
Esquemes unifilars
 
 
 
 

Confeccionem projectes per a la construcció de murs de contenció i sol·licitem el permís municipal d'obres. Realitzem el càlcul estructural per a determinar l'armadura òptima del mur segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i la Instrucció de formigó Estructural (EHE-08), determinant l'armat en cada tram d'alçada de mur amb la finalitat d'estalviar al màxim l'acer.

Tenim experiència en construcció de murs per a múltiples aplicacions: dipòsits d'aigua, femers, canals industrials, boxes d'estocatge de materials i contenció de terres de desmunts.

Fem la direcció tècnica de les obres.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com