Legalització i ampliació d'explotacions ramaderes i implantació de noves activitats
Legalització
Direcció d'obres
Dejeccions ramaderes
Fems i purins
Contractes d'arrendament
Incorporació de joves
Plans de millora
Agricultura i ramaderia ecològica
Quadern d'explotació
 
 

Hi ha tres documents imprescindibles per ampliar activitats existents o crear una nova activitat: el certificat de compatibilitat urbanística, el projecte ambiental i el projecte constructiu o bàsic. Per legalitzar activitats existents n'hi ha prou amb el certificat de compatibilitat i el projecte ambiental.

Certificat de compatibilitat urbanística.
Abans d'iniciar qualsevol projecte, és imprescindible conèixer si allò que es vol projectar és compatible amb el planejament urbanístic municipal. D'altra banda, el mateix article 17.1.d. de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que és preceptiu sol·licitar informe urbanístic a l'Ajuntament que acrediti la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic. Per això, en base a uns plànols esquemàtics de l'activitat a projectar sobre la cartografia del planejament, demanem a l'Ajuntament l'emissió del certificat de compatibilitat urbanística.

Projecte ambiental.
El projecte ambiental avalua l'impacte de l'activitat sobre el medi. Redactem la memòria descriptiva de l'activitat, relacionant la capacitat productiva de l'explotació, la gestió dels seus residus (dejeccions ramaderes, residus zoosanitaris i cadàvers, fonamentalment) i el compliment de les normatives de benestar animal, sanitat i profilaxi. Confeccionem els plànols en planta de totes les naus i instal·lacions.

Projecte constructiu.
El projecte constructiu es centra en el disseny dels edificis i les característiques de l'obra civil, determina fonamentalment la capacitat mecànica dels elements dels edificis per aguantar els esforços als que es troben sotmesos i dissenya la distribució d'espais per tal que sigui el màxim de funcionals i còmodes possible, sempre seguint la normativa vigent i en especial aquella que fa referència al benestar animal. Redactem la memòria descriptiva de les obres a realitzar, amb justificació del compliment de la normativa urbanística municipal i elaborem els càlculs constructius dels elements estructurals de tots els edificis d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE); confeccionem els pressupostos i elaborem els plànols de planta i secció de totes les naus; també redactem el plec de condicions facultatives, l'Estudi bàsic de seguretat i salut en el treball i l'assumeix de la direcció tècnica de les obres.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com