Plans de Dejeccions Ramaderes

Legalització
Direcció d'obres
Dejeccions ramaderes
Fems i purins
Contractes d'arrendament
Incorporació de joves
Plans de millora
Agricultura i ramaderia ecològica
Quadern d'explotació
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactem Plans de Gestió de les Dejeccions Ramaderes segons allò que estableix el Decret 136/2009 , d'1 de setembre, tenint en compte si els municipis absorbents són en zona vulnerable (absorció permesa de 170 kg N/Ha i any) o no (absorció permesa de 210 kg N/Ha i any). Així mateix, a petició del client i sempre que ens lliuri els albarans d'aplicació degudament documentats, complimentem el Llibre de Gestió de les Dejeccions Ramaderes, entregant-ne anualment una còpia informatitzada al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com