Direcció tècnica de les obres
Legalització
Direcció d'obres
Dejeccions ramaderes
Fems i purins
Contractes d'arrendament
Incorporació de joves
Plans de millora
Agricultura i ramaderia ecològica
Quadern d'explotació
 
 
 
 
 

Executem la direcció tècnica de les obres i instal·lacions projectades i signem i tramitem el Certificat Final d'Obres. Donada la creixent importància de la prevenció d'accidents en el treball, un cop elaborat l'Estudi bàsic, el trametem al constructor per tal que elabori el seu propi Pla de seguretat, que supervisem i aprovem si s'escau. Ens cuidem tot seguit de constituir-nos com a coordinadors de seguretat i salut en el treball i d'instar al constructor a obrir el preceptiu centre de treball. En personar-nos a l'obra a petició del constructor o del promotor per dur a terme la direcció tècnica, vetllem pels aspectes relacionats amb la salut laboral, instruint als operaris de l'obra en els aspectes bàsics de la normativa de prevenció.

 

Accessos directes normativa:
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas.

Instrucción ITC 10.3-01, modificada por Orden 29-7-1994, de Voladuras especiales.


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com