Quadern d'explotació

Legalització
Direcció d'obres
Dejeccions ramaderes
Fems i purins
Contractes d'arrendament
Incorporació de joves
Plans de millora
Agricultura i ramaderia ecològica
Quadern d'explotació
 
 
 
 

Totes les explotacions que produeixen aliments per a les persones o per als animals han de complir les normes d'higiene, sigui quina sigui la seva superfície, a excepció de les que destinin tota la producció al consum domèstic.

La normativa obliga a portar un registre dels tractaments de fitosanitaris on consti també el registre de vendes dels productes de l'explotació. S'anomena quadern d'explotació i cal tenir registrada, com a mínim, la informació dels darrers 3 anys.

El client només ens ha de facilitar els albarans o factures dels tractaments de fitosanitaris realitzats i la informació de la venda de gra i/o farratge i nosaltres complimentem el quadern d'explotació amb el model normalitzat del Departament d'Agricultura.


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com