Legalització de fonts, pous i captacions en general
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 
 

Legalitzem tot tipus d'aprofitaments d'aigües (pous, fonts, embassaments, captacions d'aigües superficials), desplaçant-nos a la finca, prenent nota de les característiques de tots els elements (impulsió, distribució, emmagatzematge i repartiment). Redactem la memòria descriptiva, calculem les necessitats de consum, calculem la suficiència del sistema (potència de la bomba ajustada a les necessitats de pressió i cabal), justifiquen la correcta aplicació dels purins en base al Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes, cosa que permet l'aplicació d'un gravamen 0 en el càlcul del cànon de sanejament, elaborem els plànols del sistema, complimentem els impresos i presentem l'expedient davant l'Agència Catalana de l'Aigua, fent el seguiment fins a l'obtenció de l'autorització o la concessió.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com