Escala per peixos (connectors ictícoles)
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 

Realitzem un aixecament topogràfic de la resclosa i el canal. Estudiem la dinàmica de cabals del Pla Sectorial de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya i, un cop determinats els cabals mínim, recomanat i de referència que ha d'absorbir el connector, el dissenyem d'acord amb els criteris per a la construcció de connectors fluvials de l'Agència Catalana de l'Aigua (per estancs successius, funcional i adaptat a les característiques del terreny o bé de modificació del perfil de la resclosa).

Dissenyem sistemes d'evacuació del règim de cabals de manteniment, mòduls limitadors de cabal màxim i sistemes per evitar l'entrada de fauna piscícola al canal.

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com