Estudis d'inundabilitat
Projectes de reg
Legalització de captacions
Estudis d'inundabilitat
Tramitació de la DUCA
Tramitació d'autocontrols
Escales de peixos
Projectes de dragatge
 
 
 
 

Elaborem estudis d'inundabilitat amb càlcul de cabals màxims esperables per diferents períodes de retorn segons el mètode racional, amb determinació de totes les variables (tipus de sòl, precipitació màxima diària, coeficients d'escolament, superfície de la conca, pendent del curs fluvial...). Calculem les cotes d'inundació de la zona hídrica, el sistema fluvial i la zona d'inundació mitjançant el programa HEC-RAS, amb introducció de totes les variables (tipus de flux, règim, coeficients de Manning per llera i planes d'inundació, interpolació de seccions transversals cada 10 metres ...).

Plasmem cartogràficament les cotes d'inundació sobre perfils transversal i planta de l'aixecament topogràfic.

 

 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com