Estudis d'impacte i integració paisatgística
Certificat efic. energètica
Estudis impacte ambiental
Estudis impacte paisatgístic
Informes ambientals
Catàleg de Masies
 
 

Redactem estudis d'impacte paisatgístic per instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica i, en general, per qualsevol activitat o projecte situat en sòl no urbanitzable, tal com estableix el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'urbanisme , a l'article 57.1.c.

Estudiem detalladament el contingut del projecte, en cas que no l'haguem redactat nosaltres.

Preparem i obtenim la cartografia (plànol topogràfic i ortofotomapa) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i consultem de cartografia temàtica ambiental de les bases disponibles al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Ens desplacem a finca per elaborar un reportatge fotogràfic i prendre nota de tots els elements significatius de l'entorn immediat, pròxim i llunyà. Previ estudi de la normativa específica d'aplicació, redactem l'estudi d'impacte i integració paisatgística amb anàlisis de la situació actual i futura. Elaborem la conca visual sobre fotografia aèria i realitzem diversos plànols (topogràfic, fotografia aèria, vulnerabilitat...). Fem una simulació fotogràfica de l'estat futur de les obres a partir de l'estat actual de l'indret on s'emplacen.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com