Estudis d'impacte ambiental
Certificat efic. energètica
Estudis impacte ambiental
Estudis impacte paisatgístic
Informes ambientals
Catàleg de Masies
 
 

Elaborem estudis d'impacte ambiental per la implantació de tot tipus d'activitats en sòl no urbanitzable (circuits o centres de diferents activitats esportives, implantació de noves granges, línies i estacions elèctriques, plantes de generació energètica, plantes de tractament de residus, construcció de pistes forestals, construcció de noves naus, etc...) que es requereixin d'acord amb la normativa sectorial corresponent, amb descripció general del projecte, estudi d'alternatives, avaluació dels efectes nocius sobre el medi, directes i indirectes, estudi de les mesures preventives o correctores a implantar, programa de vigilància ambiental, estudi d'impacte acústic i tractament de la il·luminació exterior.

Accessos directes normativa:
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

ReaL Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energética en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tèccniques complementàries EA-01 a EA-07.


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com