Convocatòries
Recull de les convocatòries de subvencions més recents referents al nostre sector.
  > CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  RESOLUCIÓ ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02).
  > CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA
  RESOLUCIÓ TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i spècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018 (ref. BDNS 65116).
 
ORDRE TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).
  > CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  RESOLUCIÓ ARP/393/2017, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics.
  > SUBVENCIONS DE LA POLÍTICA AGRÀRIA COMUNITÀRIA (PAC) I CONTRACTE GLOBAL D'EXPLOTACIÓ (CGE).
  ORDRE ARP/19/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2017.
  > CONVOCATÒRIA D'AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
  ORDRE ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
  > AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PEL FINANÇAMENT D'EMPRESES AGRÀRIES, AGROALIMENTÀRIES I FORESTALS.
  ORDRE AAM/76/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura, s'obre la convocatòria corresponent i es deroga l'Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig.


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com