PTGMF - Plans tècnics de gestió i millora forestal
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Avantatges de tenir un PTGMF.

- Tenir millor coneixement de la finca. Sense haver fet mesures d'edat, alçada dominant i diàmetres és impossible conèixer la densitat, les existències i el creixement de la massa i, en conseqüència, és molt difícil conèixer la capacitat productiva de la finca i les diferències que hi pot haver quant a qualitat d'estació i creixements, en cada parcel·la. Per contra, amb un estudi acurat d'aquests paràmetres en cada un dels indrets d'una propietat forestal, és possible saber on cal tallar o bé on, en funció de la millor aptitud, és millor invertir.

- Gestionar millor la finca. Fins avui s'havia tallat el bosc sense uns criteris tècnics: era el rematant qui entrava al bosc i s‘enduia aquells arbres que més li convenien. Amb un inventari acurat de la massa forestal se sap la densitat de cada parcel·la i la seva distribució diametral, així com d'altres paràmetres igualment importants, com àrea basal o existències. Cada tipus de bosc ha estat intensament estudiat, des d'un punt de vista científic, i per cada un d'ells existeixen sistemes òptims de tractament (distribucions diametrals teòriques, índex de Hart-Becking, índex d'Assman, etc...) que permeten executar una tallada seguint criteris tècnics, deixant la massa en la seva densitat i distribució òptimes , de cara a evitar tallades abusives, permetre el millor desenvolupament dels arbres seleccionats i evitar espaiaments excessius que facilitin que una ventada o nevada produeixi trencadissa de peus restants.

- Disposar d'un calendari. Permet disposar d'un calendari d'actuacions que permet portar la finca al dia encara que l'activitat principal del propietari sigui una altra.

- Tenir millor coneixement de límits i superfícies. Un PTGMF ha d'anar acompanyat necessàriament d'una cartografia de la finca a escala 1:5.000. Per poder confeccionar aquest plànol de la finca, nosaltres seguim acuradament les fites que delimiten la finca , les situem geogràficament mitjançant GPS incorporat a una PDA, les fotografiem i les traslladem precisament i de forma gràfica als plànols del document. Un cop fet el plànol, delimitem les diferents parcel·les i en planimetrem les superfícies. El resultat és una representació gràfica precisa i acotada, que pot servir de referència a generacions venidores de propietaris que desconeixen en el moment actual aquests detalls de la seva propietat. Entenem que de poc serveix un Pla de Gestió sense la prèvia confecció d'un plànol detallat de la finca, ja que ni les mesures de superfície que s'hi facin seran fiables, ni els càlculs de les tallades acurats. Sense un bon plànol tampoc les subvencions que es demanin tindran una referència exacta en relació a la dimensió i límits de la parcel·la on es vulgui actuar.

- Millorar radicalment la fiscalitat. El govern, tant central com autonòmic, amb la finalitat de millorar la gestió de les finques de cara a incrementar la productivitat i la qualitat de la fusta i seguint allò que disposa l'article 47.2 de la Llei Forestal de Catalunya, segons el qual l'Administració ha d'impulsar l'estructuració i el planejament dels terrenys forestals d'acord amb Projectes d'Ordenació i Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals, ha legislat la fiscalitat de les finques de tal forma que s'afavoreix clarament aquells propietaris forestals que tinguin la finca ordenada mitjançant un PTGMF aprovat.

Aquestes són les mesures fiscals que afavoreixen la redacció de PTGMF:

* Bonificació del 95% en l'impost de patrimoni. L'article 60 de la Llei 5/2012, de 20 de març, estableix que, amb efectes del 31 de desembre de 2011, el contribuent pot aplicar una bonificació del 95% en l'impost de patrimoni (IP), en la part de la quota que correspongui proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposin d'un instrument d'ordenació degudament aprovat per l'Administració forestal competent de Catalunya. Dit en altres paraules, el fet de tenir un Pla de Gestió Forestal aprovat comporta l'estalvi del 95% en l'impost de patrimoni per la finca ordenada.

* Exempció fiscal de fins el 95% en l'impost sobre donacions (ISD). Actualment regulen la fiscalitat de les transmissions la Llei 19/2010, del 7 de juny , de regulació de l'impost sobre successions i donacions, la Llei 2/2014, de 27 de gener , de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i la Llei 19/95, de 4 de juliol. En el cas de les transmissions mortis causa, la Llei 2/2014 introdueix modificacions substancials a la Llei 19/2010 en el sentit que es modifiquen els percentatges de bonificació aplicables, mantenint el 99% pels cònjugues però per la resta de parents (fills, néts i ascendents), establint diferents percentatges en funció de la base imposable (import de l'herència). És a partir d'imports superiors a 500.000 € quan el PTGMF té una especial importància ja que permet seguir tenint una bonificació del 95%, sempre i quan la finca sigui rústica de dedicació forestal (més del 80% de superfície forestal). Sense PTGMF, per contra, la bonificació baixa gradualment fins al 57% en el cas de grans patrimonis (més de 3.000.000 €).

En el cas de les donacions, tenir un PTGMF continua tenint importància, ja que la Llei 19/95 estableix una bonificació del 75% en donacions inter vivos per finques ordenades mitjançant un pla forestal.

* Alliberament de l'obligació de pagar impostos (IRPF) per les subvencions cobrades per finques que tinguin un Pla de Gestió aprovat, tal com estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre, sobre l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE nº 285) , disposició addicional quarta. També per societats tal com estableix el Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març , en el seu article 17.6.

* Exempció de pagar l'impost de béns immobles (IBI) en finques que tenen un Pla de Gestió Forestal, segons estableix el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Articles 62.1.b, 62.1.f i 62.2.c).

Accessos directes normativa:
Decret 66/2015, de 5 de maig, de modificació del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions.

Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

Llei 19/95, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com