PTGMF - Plans tècnics de gestió i millora forestal
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Més avantatges de tenir un PTGMF.

- Preferència en subvencions. Les últimes ordres que han regulat les subvencions per inversions forestals, han establert una clara preferència per les sol·licituds de subvenció per obres contemplades en un PTGMF aprovat, tant en el sentit de concedir-los una major puntuació com un percentatge més elevat de subvenció, fins el punt que a la pràctica s'acaba aprovant només els expedients de propietaris que tenen aprovat un PTGMF.

- Exempció en la redacció d'un estudi d'impacte. Les finques ordenades amb un PTGMF estan exemptes de l'Avaluació d'Impacte Ambiental en la construcció de camins forestals ( Decret 278/07 de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/92, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. DOGC núm. 2448, pàgina 9074 ) en zona del PEIN. Cal assenyalar que aquesta avaluació, que és obligatòria per les finques que no disposen de PTGMF i estan en zona PEIN, és avui dia lentíssima i molt costosa, amb la intervenció de múltiples instàncies de l'Administració: Departaments d'Agricultura, Territori i Sostenibilitat i fins i tot Cultura (Servei d'Arqueologia), a més de l'Òrgan Rector del PEIN, cosa que fa molt possible la denegació de la llicència després de tota la tramitació.

- Exempció de la sol·licitud de permís de tala. És important disposar d'un instrument que permeti poder desemboscar de pressa, sense haver-se d'enredar amb traves burocràtiques. Totes les actuacions contemplades en un PTGMF, tallades i camins, i durant la seva vigència (10-30 anys) estan ja aprovades. És suficient la comunicació escrita de l'inici de les obres al CPF deu dies abans de començar.

- Assegurança contra incendis. La corredoria d'assegurances Blat de Barcelona disposa d'una assegurança contra incendis forestals que és la primera que hi ha a l'Estat Espanyol. Però només s'hi poden acollir els propietaris forestals que siguin membres del Centre de la Propietat Forestal i tinguin un PTGMF aprovat. A més, aquestes assegurances, si són contractades per membres del Centre de la Propietat Forestal amb un PTGMF aprovat estan subvencionades per la Generalitat amb un 65% del cost de la prima, amb un màxim subvencionable per hectàrea arbrada assegurada de 10,14 € ( Resolució MAH/1633/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals i s'obre la convocatòria per a l'any 2007)

- Assegurança de responsabilitat civil. El Centre de la Propietat Forestal disposa d'una assegurança forestal de responsabilitat civil, contractada a Mapfre Agropecuaria , de 1.200.000 euros per sinistre, amb un límit anual d'2.400.000 euros i un sublímit per víctima de 300.000 euros, que cobreix de forma gratuïta qualsevol dany per accident a tercers que es pugui produir en una finca que disposi d'un Pla tècnic i d'un Pla simple.

- Possibilitat de realitzar rompudes. Si es justifica degudament, amb un Pla de Gestió Forestal es pot convertir a conreu un 8% de la superfície forestal de la finca i una quantitat indefinida d'hectàrees poden ser transformades a pastura, talant arreu els arbres. Tant la rompuda com la transformació a pastura poden ser, a més, útils en la creació de tallafocs; augmenten el valor de la finca, ja que al mercat es cotitza més l'hectàrea de conreu que la de bosc i permeten incrementar la capacitat d'allotjament de bestiar i d'absorció de purins, cosa que es pot traduir en una millora important de la rendibilitat de l'explotació.

Cal tenir molt present que sense un Pla de Gestió Forestal, quan la superfície de rompuda supera una hectàrea, és necessari un projecte i pla de conservació de sòls, document que implica la realització d'un aixecament topogràfic i un estudi de detall que pot arribar a ser molt més complex i costós que el propi Pla de Gestió.

Accessos directes normativa:
Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011.

Resolució AAM/1144/2012, de 6 de juny, en la qual s'obra la convocatòria per a la concessió dels ajuts per actuacions a la gestió forestal sostenible i recuperació del potencial forestal en finques de titularitat privada.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural

Decret 278/07 de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/92, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural

Resolució MAH/1633/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals i s'obre la convocatòria per a l'any 2007


 

 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com