Plans tècnics de gestió cinegètica
PTGMF
Aprofitaments forestals
Permisos sense PTGMF
Gestió cinegètica
Refugis de fauna salvatge
Prevenció d’incendis
Biomassa
 
 

Elaborem plans tècnics de gestió cinegètica (caça) per àrees privades de caça (APC), tant de nova implantació com de renovació d'anteriors plans d'aprofitament cinegètic. Realitzem censos mitjançant índex d'abundància directe, corresponent a la millor metodologia científica aplicable. Elaborem la cartografia de l'àrea aprofitada mitjançant el programa MIRAMON.

Tramitem canvis de titularitat de les APC's, segregacions i modificacions.

Complimentem els registres anuals de captures.

Accessos directes normativa:
Llei 6/2014, de 7 d'abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

RESOLUCIÓ ARP/583/2017, de 13 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya.

Ordre MAH/226/2004, de 16 de juny, de modificació de l'Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Ordre de 15 de juliol de 1999, de modificació de l'Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s'estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya.

Ordre de 21 d'abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l'aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució de la Llei de Caça de 4 d'abril de 1970.

Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.


 Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.

Avís legal - Política de privacitat.Tel. 93 854 11 69
Mòbil: 689 07 66 36
girbau@girbauconsulting.com