Treballs
Es mostra seguidament els treballs més rellevants o significatius efectuats per nosaltres en els diferents àmbits en els que ens movem.
> Gestió forestal
>
>
>
>
> Impacte ambiental
>
> Topografia, cubicació i amidaments
> Obres hidràuliques
> Gestió d'expropiacions
>
>


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com