Expropiacions

Valoracions
Expropiacions
Informes i dictàmens
 
 

Assistim al propietari afectat per una obra d'interès públic (nova carretera, gasoducte, línia elèctrica, etc...) en tot el procés expropiatori, valorant els danys i perjudicis que s'ocasionen a la seva finca, aixecant topogràficament la part ocupada, negociant amb l'Administració la indemnització a percebre i tramitant tota la documentació necessària, en tots i cadascun dels diferents passos: estudiem l'Estudi Informatiu i l'avantprojecte i formulem en cada cas les al·legacions pertinents; portem a terme les gestions davant l'Administració per intentar que els al·legacions presentades siguin tingudes en compte. Estudiem el projecte definitiu juntament amb el client i elaborem la relació dels elements de la finca que resulten afectats per la nova obra. Redactem les manifestacions a l'Acta Prèvia a l'Ocupació, que recullen la relació de les possibles afectacions, així com aquelles consideracions que poden evitar afectacions; assistim l'afectat a l'aixecament de l'Acta Prèvia a l'Ocupació i presentem les manifestacions; assistim a l'aixecament de l'Acta d'Ocupació, moment en el qual s'autoritza l'entrada a la finca i es percep una quantitat de diners en concepte de dipòsit previ. Realitzem les visites a la finca, tantes com siguin necessàries, per supervisar l'execució de les obres d'acord amb el projecte presentat i controlar que siguin tingudes en compte les manifestacions presentades a l'Acta Prèvia. Redactem totes les queixes o altres manifestacions derivades d'una mala o disconforme execució de les obres i les trametem a l'Administració pertinent. Un cop concloses les obres, aixequem topogràficament tota la superfície ocupada, la contrastem amb els parcel·laris d'expropiació i discutim les diferències detectades. Elaborem la valoració de la superfície ocupada i dels danys i perjudicis causats, la presentem al client i la trametem a l'Administració. Negociem els diferents capítols de la valoració amb els tècnics de l'Administració, intentant arribar al mutu acord, sempre que sigui possible. Fem signar les Actes de Mutu Acord i les trametem, juntament amb el certificat registral de domini i càrregues i l'imprès de domiciliació bancària a l'Administració expropiant. Realitzem totes les gestions necessàries per accelerar el pagament i el cobrament dels interessos de demora, si s'endarrereix el pagament. En cas que el client opti per anar al Jurat d'Expropiació de Catalunya o presentar un recurs davant del Tribunal Contenciós Administratiu, seguim donant assistència tècnica al client fins a l'obtenció de la resolució del Jurat o la sentència del Tribunal.


 


Girbau Consulting, S.L.P.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 – VIC.


Tel. 93 854 11 69
Mòbils: 689 07 66 36. 686 47 36 77
girbau@girbauconsulting.com