Agroindustrial

Desenvolupem projectes per activitats agroindustrials que inclouen des de la planificació inicial fins a la implementació de les infraestructures necessàries com murs de contenció, optimitzant l’ús del terreny i millorant la seguretat. També realitzem esquemes unifamiliars, proporcionant solucions detallades que s’adaptin a les necessitats específiques de cada operació agroindustrial, garantint una integració eficaç i sostenible en l’entorn.

Projectes agroindustrials

Projectes agroindustrials

Projectes d'activitats agroindustrials

Elaborem projectes d’activitats agro-industrials, amb càlcul d’estructures, disseny d’instal·lacions i projectes elèctrics.

 

Hem confeccionat diferents tipus de projectes, des de petites cabanes de pastor, passant per pallisses, coberts agrícoles, naus ramaderes, vaqueries i serradores i fins a instal·lacions complexes com ara plantes de compostatge, molins de pinso i plantes de reciclatge de residus alimentaris per a la fabricació de farines per a pinsos.

 

Abans d’iniciar el projecte ens desplacem sobre el terreny, realitzem l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic, ens entrevistem amb els promotors, fem una distribució d’espais, esquematitzem les fases del procés i fem un estudi de materials constructius per aconseguir una solució òptima.

 

A partir d’aquest punt iniciem tots els tràmits administratius per a la obtenció del certificat de compatibilitat urbanística municipal, la llicència ambiental i finalment la llicència municipal d’obres.

 

Elaborem el projecte complementari de protecció contra incendis, aplicant tota la normativa vigent en matèria d’incendis. Així mateix, analitzem cada cas per tal que compleixi amb la normativa sectorial que li és d’aplicació.

 

Realitzem el càlcul constructiu de tots els elements estructurals i les característiques de les edificacions acuradament seguint les prescripcions del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

 

Fem tot el seguiment i direcció tècnica de les obres.

 

Accessos directes normativa:

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà.

Reglament (UE) 142/2011 de la Comisió de 25 de febrer de 2011 pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell respecte determinades mostres i unitats exemptes dels controls veterinaris a la frontera en virtud de la mateixa.

Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà.

Reglament (CE) nº 999/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, pel qual s’estableixen disposicions per la prevenció, el control i la eradicació de determinades encefalopaties espongiformes transsmisibles.

Reglament (CE) 183/2005, de 12 de gener d’higiene dels pinsos.

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.

Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt.

Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats.

Reial Decret 1367/2007, de 17 de novembre del Soroll, en referència a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.

Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmósfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per la seva aplicació.

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

ORDRE INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

ORDRE INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

ORDRE INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI).

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Reial Decret 312/2005, de 18 de març, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

Decret 93/1999 de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus.

Reial Decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat pel Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre.

Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.

Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

Murs de contenció

Murs de contenció

Confeccionem projectes per a la construcció de murs de contenció i sol·licitem el permís municipal d’obres. Realitzem el càlcul estructural per a determinar l’armadura òptima del mur segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i la Instrucció de formigó Estructural (EHE-08), determinant l’armat en cada tram d’alçada de mur amb la finalitat d’estalviar al màxim l’acer.

 

Tenim experiència en construcció de murs per a múltiples aplicacions: dipòsits d’aigua, femers, canals industrials, boxes d’estocatge de materials i contenció de terres de desmunts.

 

Fem la direcció tècnica de les obres.

 

Accessos directes normativa:

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Esquemes unifilars

Esquemes unifilars

Realitzem memòries i projectes elèctrics de les instal·lacions agro-industrials de nova implantació o bé aquelles que es modifiquen i s’han d’acollir a les exigències del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) per a la seva legalització. En aquest sentit es fa la previsió de potència, es determinen les característiques dels conductors elèctrics, les canalitzacions, els sistemes de protecció i la posta a terra que es representen en el corresponent esquema unifilar.

 

Accessos directes normativa:

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.