Ambiental

Elaborarem certificats d’eficiència energètica d’edificis existents en venda o lloguer, assegurant que compleixin amb les normatives actuals de sostenibilitat. Realitzem estudis d’impacte ambiental i d’integració paisatgística per avaluar els efectes de nous projectes en els seus entorns, tant naturals com urbans. També redactem una àmplia varietat d’informes ambientals i preparem els apartats tècnics de les fitxes dels Catàlegs de Masies, contribuint a la conservació del patrimoni i a una gestió responsable dels recursos.

Certificat eficiència energètica

Certificat eficiència energètica

Certificat d'eficiència energètica d'edificis

Elaborem la certificació energètica dels edificis existents que es destinen a la venda o arrendament. Ens desplacem a la finca, prenem les mesures necessàries, confeccionem el certificat energètic de l’edifici, el trametem a l’Administració i fem el seguiment de l’expedient fins a l’obtenció de l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

Accessos directes normativa:

Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Estudis d'impacte ambiental

Estudis d'impacte ambiental

Elaborem estudis d’impacte ambiental per la implantació de tot tipus d’activitats en sòl no urbanitzable (circuits o centres de diferents activitats esportives, implantació de noves granges, línies i estacions elèctriques, plantes de generació energètica, plantes de tractament de residus, construcció de pistes forestals, construcció de noves naus, etc…) que es requereixin d’acord amb la normativa sectorial corresponent, amb descripció general del projecte, estudi d’alternatives, avaluació dels efectes nocius sobre el medi, directes i indirectes, estudi de les mesures preventives o correctores a implantar, programa de vigilància ambiental, estudi d’impacte acústic i tractament de la il·luminació exterior.

 

Accessos directes normativa:

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

Estudis impacte paisatgístic

Estudis impacte paisatgístic

Estudis d'impacte i integració paisatgística

Redactem estudis d’impacte paisatgístic per instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica i, en general, per qualsevol activitat o projecte situat en sòl no urbanitzable, tal com estableix el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme , a l’article 57.1.c.

 

Estudiem detalladament el contingut del projecte, en cas que no l’haguem redactat nosaltres.

 

Preparem i obtenim la cartografia (plànol topogràfic i ortofotomapa) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i consultem de cartografia temàtica ambiental de les bases disponibles al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Ens desplacem a finca per elaborar un reportatge fotogràfic i prendre nota de tots els elements significatius de l’entorn immediat, pròxim i llunyà. Previ estudi de la normativa específica d’aplicació, redactem l’estudi d’impacte i integració paisatgística amb anàlisis de la situació actual i futura. Elaborem la conca visual sobre fotografia aèria i realitzem diversos plànols (topogràfic, fotografia aèria, vulnerabilitat…). Fem una simulació fotogràfica de l’estat futur de les obres a partir de l’estat actual de l’indret on s’emplacen.

 

Accessos directes normativa:

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Informes ambientals

Informes ambientals

Informes de sostenibilitat ambiental, memòries i informes ambientals per planejament urbanístic

Elaborem tot tipus d’informes ambientals adaptats a la nova Llei i Reglament d’Urbanisme, per planejaments urbanístics, implantació de noves activitats (energia solar, turisme rural…), així com per la recuperació de masies no incloses al catàleg municipal.

 

Accessos directes normativa:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme.

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

Catàleg de masies i cases rurals

Catàleg de masies i cases rurals

Redactem els apartats tècnics de les fitxes dels Catàlegs de Masies (descripció volumètrica i de l’entorn paisatgístic, ús actual i titularitat, estat de conservació de l’immoble, serveis, situació de risc, accessibilitat des de camins públics, justificació de les raons legals que aconsellen la recuperació i preservació de la masia o casa rural, elements especials a preservar i altres condicions específiques). Elaborem els plànols d’emplaçament de les masies (topogràfic i ortofotomapa), amb posicionament mitjançant GPS. Fem un croquis de la planta, orientat i amb distribució de les aigües pluvials per cobertes. Realitzem un reportatge fotogràfic de la masia i l’entorn paisatgístic.