Agroramadera

El nostre servei per a explotacions agroramaderes cobreix totes les necessitats des de la legalització fins a l’expansió d’activitats, assegurant el compliment normatiu i la sostenibilitat mediambiental. Amb una especialització en la gestió eficaç de residus i recursos, oferim suport en la redacció de contractes, la incorporació de noves generacions al camp, i la implementació de pràctiques ecològiques. A més, despleguem estratègies per afrontar el canvi climàtic, reforçant el compromís amb un futur agrícola resilient i productiu.

Legalització

Legalització

Legalització i ampliació d'explotacions ramaderes i implantació de noves activitats

Hi ha tres documents imprescindibles per ampliar activitats existents o crear una nova activitat: el certificat de compatibilitat urbanística, el projecte ambiental i el projecte constructiu o bàsic. Per legalitzar activitats existents n’hi ha prou amb el certificat de compatibilitat i el projecte ambiental.

 

Certificat de compatibilitat urbanística

Abans d’iniciar qualsevol projecte, és imprescindible conèixer si allò que es vol projectar és compatible amb el planejament urbanístic municipal. D’altra banda, el mateix article 17.1.d. de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que és preceptiu sol·licitar informe urbanístic a l’Ajuntament que acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic. Per això, en base a uns plànols esquemàtics de l’activitat a projectar sobre la cartografia del planejament, demanem a l’Ajuntament l’emissió del certificat de compatibilitat urbanística.

 

Projecte ambiental

El projecte ambiental avalua l’impacte de l’activitat sobre el medi. Redactem la memòria descriptiva de l’activitat, relacionant la capacitat productiva de l’explotació, la gestió dels seus residus (dejeccions ramaderes, residus zoosanitaris i cadàvers, fonamentalment) i el compliment de les normatives de benestar animal, sanitat i profilaxi. Confeccionem els plànols en planta de totes les naus i instal·lacions.

 

Projecte constructiu

El projecte constructiu es centra en el disseny dels edificis i les característiques de l’obra civil, determina fonamentalment la capacitat mecànica dels elements dels edificis per aguantar els esforços als que es troben sotmesos i dissenya la distribució d’espais per tal que sigui el màxim de funcionals i còmodes possible, sempre seguint la normativa vigent i en especial aquella que fa referència al benestar animal. Redactem la memòria descriptiva de les obres a realitzar, amb justificació del compliment de la normativa urbanística municipal i elaborem els càlculs constructius dels elements estructurals de tots els edificis d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); confeccionem els pressupostos i elaborem els plànols de planta i secció de totes les naus; també redactem el plec de condicions facultatives, l’Estudi bàsic de seguretat i salut en el treball i assumim la direcció tècnica de les obres.

 

Acessos directes normativa:

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificaió (CTE).

Reial Decret 324/2000, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Direcció tècnica d'obres

Direcció tècnica d'obres

Executem la direcció tècnica de les obres i instal·lacions projectades i signem i tramitem el Certificat Final d’Obres. Donada la creixent importància de la prevenció d’accidents en el treball, un cop elaborat l’Estudi bàsic, el trametem al constructor per tal que elabori el seu propi Pla de seguretat, que supervisem i aprovem si s’escau. Ens cuidem tot seguit de constituir-nos com a coordinadors de seguretat i salut en el treball i d’instar al constructor a obrir el preceptiu centre de treball. En personar-nos a l’obra a petició del constructor o del promotor per dur a terme la direcció tècnica, vetllem pels aspectes relacionats amb la salut laboral, instruint als operaris de l’obra en els aspectes bàsics de la normativa de prevenció.

 

Acessos directes normativa:

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de señalització de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.

Reial Decret 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixar la tensió.

Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb la exposició al soroll.

Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i manutenció dels mateixos.

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per la comercialització i posada en servei de las màquines.

Instrucció ITC 10.3-01, modificada per Ordre 29-7-1994, de Voladures especials.

Plans de dejeccions ramaderes

Plans de dejeccions ramaderes

Redactem Plans de Gestió de les Dejeccions Ramaderes segons allò que estableix el Decret 153/2019, de 3 de juliol, tenint en compte si els municipis absorbents són en zona vulnerable o no. Així mateix, a petició del client i sempre que ens lliuri els albarans d’aplicació degudament documentats, complimentem el Llibre de Gestió de Fertilitzants, entregant-ne anualment una còpia informatitzada al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en cas de ser necessari.

 

Accessos directes normativa:

DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Fems i purins

Fems i purins

Emmagatzematge i tractament de fems i purins

Elaborem plans d’adobat per aplicacions ramaderes de residus ramaders i industrials. Fem el seguiment de les parcel·les adobades en base a l’analítica del sòl.

Contractes d'arrendament

Contractes d'arrendament

Agrícoles i per purins

Redactem contractes de conreu adaptats a la vigent llei de contractes de conreu, Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu.

 

Redactem també contractes per aplicació de fems i purins.

 

Accessos directes normativa:

LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Incorporació de joves agricultors

Incorporació de joves agricultors

Tramitem ajuts destinats a aquells joves entre 18 i 40 anys que es vulguin dedicar a l’activitat agrària, ja sigui com a persona física o bé socis d’una entitat associativa.

 

Realitzem tots els tràmits necessaris des de la sol·licitud de l’ajut mitjançant la DUN, amb l’elaboració del pla d’empresa, fins a la certificació de l’ajut que conclou amb el cobramanet de la subvenció per part del jove.

 

A Girbau Consulting, SLP estem acreditats com a entitat d’assessorament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Accessos directes normativa:

ORDRE ARP/64/2019, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.

Plans de millora

Plans de millora

Plans de millora i mitigació del canvi climàtic

Tramitem ajuts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinats a la millora de la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries, pels titulars d’activitats que siguin agricultors professionals o bé per empreses que siguin qualificades d’Explotació Agrària Prioritària.

 

A Girbau Consulting, SLP com a entitat d’assessorament acreditada pel Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzem tots els tràmits necessaris, des de la sol·licitud de l’ajut a través de la DUN fins a la certificació de l’ajut amb el corresponent pagament de la subvenció al sol·licitant.

 

Accessos directes normativa:

ORDRE ARP/64/2019, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació.

Agricultura i ramaderia ecològica

Agricultura i ramaderia ecològica

Realitzem tots els tràmits necessaris per a la inscripció al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que és qui regula la producció ecològica. Oferim l’assessorament necessari per tal de poder complir amb la normativa de la producció vegetal i la producció ramadera ecològica.

 

Accessos directes normativa:

REGLAMENT (CE) NO 834/2007 DEL CONSELL de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es derroga el Reglament (CEE) no 2092/91.

Quadern d'explotació

Quadern d'explotació

Totes les explotacions que produeixen aliments per a les persones o per als animals han de complir les normes d’higiene, sigui quina sigui la seva superfície, a excepció de les que destinin tota la producció al consum domèstic.

 

La normativa obliga a portar un registre dels tractaments de fitosanitaris on consti també el registre de vendes dels productes de l’explotació. S’anomena quadern d’explotació i cal tenir registrada, com a mínim, la informació dels darrers 3 anys.

 

El client només ens ha de facilitar els albarans o factures dels tractaments de fitosanitaris realitzats i la informació de la venda de gra i/o farratge i nosaltres complimentem el quadern d’explotació amb el model normalitzat del Departament d’Agricultura.

 

Accessos directes normativa:

Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.