Cartogràfica

Proporcionem solucions completes per a la gestió del terreny, incloent des de la creació de plànols fins al registre i cadastre de propietats rústiques. Especialitzats en l’anàlisi i la representació precisa de l’espai, oferim assistència en processos de segregació, divisió i obtenció de llicències de parcel·lació. Amb tècniques avançades de topografia i simulacions fotogràfiques, garantim representacions detallades que faciliten una planificació i desenvolupament eficients dels espais agrícoles i rurals.

Plànols de termenals

Plànols de termenals

Elaborem plànols topogràfics i ortofotomapes amb els termenals reals de les finques, seguint-los sobre el terreny mitjançant un receptor de senyal de Sistema de Posicionament Global (GPS) acoblat a un ordinador de butxaca (PDA) que registra la posició exacta de les fites, amb posterior descàrrega sobre plànol al despatx. Utilitzem cartografia actualitzada de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Realitzem un reportatge fotogràfic de totes les fites, amb retolació numerada identificativa sobre el plànol, d’acord amb la numeració correlativa de les fotografies. Portem a terme una planimetria informàtica de la superfície resultant i, si convé, per parcel·les.

 

Resolem conflictes de termenals entre veïns.

 

Accessos directes normativa:

Article termenals, cadastre i registre CODINA Catalunya Forestal.

Cadastre i registre

Cadastre i registre

Cadastre de rústica i registre de la propietat

Cada dia té més importància la delimitació cadastral de les finques, fins a l’extrem que en molts dels tràmits que s’han de fer amb l’Administració (expropiacions, subvencions i autoritzacions), és la delimitació cadastral aquella que val. Per això és tan important tenir cadastre i registre ajustats a la realitat, cosa poc habitual.

 

Tramitem, doncs, canvis de titularitat cadastral i canvis de dedicació agronòmica i realitzem correccions de límits i de superfícies en cas d’haver-hi discrepàncies amb la realitat. Fem el seguiment de l’expedient fins a la seva aprovació.

 

Estudiem les diferències de superfícies entre cadastre, registre i realitat i tramitem excessos de cabuda registral. Consultem el cadastre antic de l’any 1958 en cas de ser necessari i fem estudis de l’historial registral d’una finca amb la finalitat de determinar una partió indefinida entre finques.

Segregacions i divisions

Segregacions i divisions

Segregacions, divisions i llicències de parcel·lació

Realitzem segregacions i divisions de finques, tenint en compte la normativa de parcel·lació referent a unitats mínimes de conreu (Decret 169/198, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu) i unitat mínima forestal (Decret 35/1990 de 23 de gener pel qual es fixa la unitat mínima forestal). Sol·licitem declaracions d’innecessarietat de llicència de parcel·lació en cas de complir la normativa d’unitats mínimes. Nova llei hipotecària i confecció d’arxius GML.

 

Accessos directes normativa:

Decret de 8 de febrer de 1946 pel qual s’aprova la nova redacció oficial de la Llei Hipotecària. TEXT CONSOLIDAT – Última modificació: 6 d’octubre de 2015.

Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu.

Decret 35/1990 de 23 de gener pel qual es fixa la unitat mínima forestal.

Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

Topografia

Topografia

Aixecament de plànols topogràfics

Confeccionem tot tipus de plànols topogràfics i altimètrics, amb grafiat d’isohipses. Realitzem amidaments de finques amb estació total electrònica de processament informàtic amb una precisió de 3 ppm. Portem a terme replantejos de plànols topogràfics sobre el terreny.

Cubicació d’activitats extractives

Cubiquem extraccions d’àrids d’activitats extractives, per fer-ne el seguiment, aixecant topogràficament l’àrea de treball abans d’iniciar l’extracció i col·locant fites perennes que seran estacions des d’on llegir els nivells d’extracció en diferents moments. Fem diferents lectures durant el procés d’extracció, cosa que ens permet cubicar el volum extret en cada fase.

Simulacions fotogràfiques

Simulacions fotogràfiques

Realitzem simulacions fotogràfiques de l’estat actual i l’estat futur d’un element, obra o instal·lació i del seu impacte sobre el paisatge mitjançant avançats models de tractament de la imatge, les quals són imprescindibles en els estudis d’impacte i integració paisatgística. També són útils en la sol·licitud de llicències municipals d’obres, per demostrar als serveis tècnics municipals l’abast de l’impacte a generar i en la valoració de determinades afectacions en finques expropiades per reclamar indemnitzacions, com en el cas de les línies elèctriques d’alta tensió.