Forestal

Girbau Consulting és expert en “Direcció tècnica d’aprofitaments forestals”. Se centren en la gestió dels plans tècnics forestals, marcatge d’arbres per tala, seleccionant els més adequats per preservar la salut del bosc. Mitjançant GPS, marquen camins forestals amb pendents específics per assegurar eficiència i seguretat. També designen zones per transformar-se en pastures. Amb un enfocament sostenible i una tecnologia avançada, Girbau Consulting garanteix una gestió forestal respectuosa amb el medi ambient i operativament eficient.

PTGMF

PTGMF

Plans tècnics de gestió i millora forestal

El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és un document que, partint d’un treball de camp de recollida de dades i posterior tractament estadístic, analitza les característiques de la massa forestal de cada indret de la propietat i, tenint en compte la conjuntura i perspectives de mercat i els interessos puntuals del propietari, planifica, regula i pressuposta, en el seu temps de vigència (de 10 a 30 anys), les actuacions a portar a terme de cara a gestionar la finca de manera òptima. El PTGMF consta de tres parts: memòria, fitxes descriptives d’unitats d’actuació i plànols, que es descriuen seguidament.

 

Memòria

La memòria conté les dades administratives de la finca, superfícies, qualificacions especials, afectacions, incendis forestals, objectius preferents, activitat cinegètica i ramaderia extensiva, models de gestió i infraestructures (camins, rompudes, transformacions a pastura, línies de defensa i punts d’aigua), programa d’actuacions forestals, infraestructures i canvis d’ús del sòl. Finalment inclou un codi de bones pràctiques.

 

Fitxes descriptives

Les fitxes descriptives són petits documents que fan referència, cada un d’ells, només a una parcel·la, de manera que en cada una d’aquestes fitxes es té la informació necessària per gestionar bé aquella parcel·la a la qual la fitxa fa referència. Engloba les seves característiques dades generals, estructura de la massa, formació arbòria i arbustiva, dades dasomètriques, objectius, model de gestió, itinerari silvícola, planificació d’actuacions i quantificació de productes i serveis.

 

Per elaborar la memòria i les fitxes descriptives s’utilitza el model normalitzat del Centre de la Propietat Forestal.

 

Plànols

El plànol topogràfic a escala 1:5000, reflecteix el resultat de l’inventari forestal i l’estudi posterior i conté la distribució de vegetació, la parcel·lació i la representació gràfica de les infraestructures. També s’hi adjunta el plànol cadastral. Cal tenir molt present que nosaltres fem els plànols mitjançant seguiment de termenals amb GPS, amb introducció de la posició de totes les fites al plànol de gestió i reportatge fotogràfic, de manera que els amidaments són molt acurats, l’acabat de gran qualitat i les modificacions de fàcil introduir. Per elaborar la cartografia s’utilitza el programa normalitzat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que és el MIRAMON.

 

Accessos directes normativa:

ORDRE ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal.

RESOLUCIÓ ARP/1376/2017, de 9 de juny, per la qual es dona publicitat a les instruccions per a la redacció d’instruments d’ordenació forestal corresponents a finques de titularitat privada.

 

Aprofitaments forestals

Aprofitaments forestals

Direcció tècnica d'aprofitaments forestals

Executem tota la direcció tècnica dels plans tècnics de gestió i millora forestal. Efectuem el marcatge dels arbres a talar, seleccionant els millors peus i donant l’espaiament adequat a cada classe diamètrica. Marquem a bosc, mitjançant GPS, la traça dels camins forestals projectats segons un pendent predeterminat, i també les rompudes i transformacions a pastura.

Permisos sense PTGMF

Permisos sense PTGMF

En cas de no tenir Pla de Gestió Forestal, tramitem, a través de la via convencional, els permisos de tala, camins, rompudes i transformacions a pastura. Tramitem també els corresponents permisos municipals d’obres per aquests treballs, en cas de ser necessari.

 

Tenim l’experiència d’haver redactat íntegrament l’ordenança reguladora de rompudes i transformacions a pastura del municipi de Sant Bartomeu del Grau.

 

Accessos directes normativa:

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Ordenança reguladora de rompudes i transformacions a pastura de Sant Bartomeu del Grau.

Gestió cinegètica

Gestió cinegètica

Plans tècnics de gestió cinegètica

Elaborem plans tècnics de gestió cinegètica (caça) per àrees privades de caça (APC), tant de nova implantació com de renovació d’anteriors plans d’aprofitament cinegètic. Realitzem censos mitjançant índex d’abundància directe, corresponent a la millor metodologia científica aplicable. Elaborem la cartografia de l’àrea aprofitada mitjançant el programa MIRAMON.

 

Tramitem canvis de titularitat de les APC’s, segregacions i modificacions.

 

Complimentem els registres anuals de captures.

 

Accessos directes normativa:

Llei 6/2014, de 7 d’abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

RESOLUCIÓ ARP/583/2017, de 13 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya.

Ordre MAH/226/2004, de 16 de juny, de modificació de l’Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Ordre de 15 de juliol de 1999, de modificació de l’Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya.

Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució de la Llei de Caça de 4 d’abril de 1970.

Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça.

Refugis de fauna salvatge

Refugis de fauna salvatge

Tramitem la creació de refugis de fauna salvatge per evitar que es caci en una finca o àrea concreta. Complimentem anualment les memòries de seguiment sol·licitades.

Prevenció d’incendis

Prevenció d’incendis

Plans municipals de prevenció d’incendis forestals.

Elaborem Plans de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals segons la guia metodològica del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural del Departament de d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

 

Redactem la memòria descriptiva amb inclusió d’antecedents, àmbit territorial, vigència del Pla, informació territorial (dades històriques, orografia, inventari d’elements de risc, vegetació, models de combustible, dades climàtiques, inventari d’infraestructures de prevenció i lluita, inventari d’elements vulnerables i recursos mòbils, vigilància i mitjans d’alerta), avaluació (perills bàsics, d’ignició i propagació, capacitat d’intervenció, identificació dels dèficits de protecció i vulnerabilitat), proposta d’actuacions, manteniment i previsions, cartografia (situació, infraestructures, elements de risc, elements especials a protegir, zones de risc i actuacions) i pressupost.

 

Permisos per fer foc i per generar restes vegetals en època d’alt risc.

En època d’alt risc d’incendi forestal, del 15 de març al 15 d’octubre, tramitem permisos excepcionals per fer foc. Així mateix, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tramitem els permisos per fer treballs forestals i generar restes vegetals. Fora de l’època d’alt risc d’incendi tramitem també les comunicacions corresponents als Ajuntaments per poder fer foc.

 

Informes tècnics de caràcter forestal.

Redactem informes tècnics de caràcter forestal en franges de protecció de 25 metres d’urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, en zones de pendent superior al 40% i barrancs, sobre les mesures necessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny, d’acord amb l’obligatorietat que estableix l’annex 2 del Decret 123/2005 de 14 de juny. Fem un estudi de les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions d’alt risc d’incendi.

 

Accessos directes normativa:

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.

Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.