Aigües

Gestionem projectes de regadiu, legalitzem captacions d’aigua i realitzem estudis d’inundabilitat per assegurar una gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics. A més, tramitem la Documentació Única de Control Ambiental (DUCA) i els autocontrols necessaris per complir amb la normativa vigent. Desenvolupem també solucions com escales per peixos i connectors itícoles per fomentar la biodiversitat en els nostres rius, i executem projectes de dragatge per mantenir i millorar la navegabilitat i capacitat dels cursos d’aigua.

Projectes de reg

Projectes de reg

Elaborem projectes de reg, amb càlcul de les necessitats agronòmiques dels conreus i de la suficiència dels sistemes d’impulsió i distribució. Tramitem la petició de la concessió de cabal d’aigua davant l’Agència Catalana de l’Aigua, fent el seguiment de l’expedient fins a la seva finalització.

Legalització de captacions

Legalització de captacions

Legalització de fonts, pous i captacions en general

Legalitzem tot tipus d’aprofitaments d’aigües (pous, fonts, embassaments, captacions d’aigües superficials), desplaçant-nos a la finca, prenent nota de les característiques de tots els elements (impulsió, distribució, emmagatzematge i repartiment). Redactem la memòria descriptiva, calculem les necessitats de consum, calculem la suficiència del sistema (potència de la bomba ajustada a les necessitats de pressió i cabal), justifiquem la correcta aplicació dels purins en base al Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes, cosa que permet l’aplicació d’un gravamen 0 en el càlcul del cànon de sanejament, elaborem els plànols del sistema, complimentem els impresos i presentem l’expedient davant l’Agència Catalana de l’Aigua, fent el seguiment fins a l’obtenció de l’autorització o la concessió.

 

Accessos directes normativa:

Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el reglament del Domini Públic Hidràulic.

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’aigües.

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Real Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic.

Estudis d'inundabilitat

Estudis d'inundabilitat

Elaborem estudis d’inundabilitat amb càlcul de cabals màxims esperables per diferents períodes de retorn segons el mètode racional, amb determinació de totes les variables (tipus de sòl, precipitació màxima diària, coeficients d’escolament, superfície de la conca, pendent del curs fluvial…). Calculem les cotes d’inundació de la zona hídrica, el sistema fluvial i la zona d’inundació mitjançant el programa HEC-RAS, amb introducció de totes les variables (tipus de flux, règim, coeficients de Manning per llera i planes d’inundació, interpolació de seccions transversals cada 10 metres …).

 

Plasmem cartogràficament les cotes d’inundació sobre perfils transversal i planta de l’aixecament topogràfic.

Tramitació de la DUCA

Tramitació de la DUCA

Complimentem els impresos per a la tramitació de la Declaració d’ús i contaminació de l’aigua (DUCA), tant per a usos ramaders, domèstics, de reg o industrials. Ens desplacem a la finca per prendre totes les dades necessàries referents a les característiques dels subministraments (ubicació GPS, profunditat de pous, cabal de fonts i potència de les bombes d’impulsió) i les lectures dels comptadors.

Tramitació dels autocontrols

Tramitació dels autocontrols

En les condicions que l’ACA imposa en les concessions i autoritzacions hi figura l’obligació de realitzar uns autocontrols consistents en informar a través d’una aplicació via web de l’ACA de les lectures dels comptadors que s’han de fer efectius el mes de novembre de cada any. Doncs bé, a petició del client, ens cuidem de llegir els comptadors i de donar la lectura a l’ACA a través d’aquet aplicatiu informàtic, descarregant el client d’aquesta obligació.

Escales per peixos

Escales per peixos

Connectors ictícoles

Realitzem un aixecament topogràfic de la resclosa i el canal. Estudiem la dinàmica de cabals del Pla Sectorial de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya i, un cop determinats els cabals mínim, recomanat i de referència que ha d’absorbir el connector, el dissenyem d’acord amb els criteris per a la construcció de connectors fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua (per estancs successius, funcional i adaptat a les característiques del terreny o bé de modificació del perfil de la resclosa).

 

Dissenyem sistemes d’evacuació del règim de cabals de manteniment, mòduls limitadors de cabal màxim i sistemes per evitar l’entrada de fauna piscícola al canal.

Projectes de dragatge

Projectes de dragatge

Ens desplacem a la resclosa, on portem a terme l’aixecament topogràfic de la presa i el tram immediat i posterior del riu introduint un operari a l’aigua, amb vestit de neoprè. Elaborem el plànol topogràfic que ens permet conèixer el perfil longitudinal original de la llera, en base al qual dissenyem la treta. Elaborem els perfils transversals, gràcies als quals cubiquem el volum de material a extreure. Elaborem el projecte de dragat, amb memòria descriptiva, càlculs de cubicació i plànols de planta i perfils. Portem a terme un diàleg amb les parts implicades (pescadors, veïns, entitats ecologistes…) negociant amb l’Administració i fent el seguiment de l’expedient fins a la seva aprovació.

 

Accessos directes normativa:

DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021.